Цікаво знати

ТИПОВІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

У січні-червні 2019 року  Яворівською РДА проведено перевірки виконання делегованих повноважень у 9-ти місцевих радах, в результаті яких встановлено ряд недоліків і порушень ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України.

 У результаті перевірок керівникам органів місцевого самоврядування рекомендовано:

 • здійснювати відповідно до закону контроль за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування.
 • на засіданнях виконавчого комітету  заслуховувати суб’єкти господарювання щодо своєчасності та повноти сплати податків і платежів до бюджетів рад, на території яких здійснюють свою діяльність (особливо в частині сплати податку на нерухоме майно, акцизного податку, орендної плати за землю).
 • звертатися до фіскальної служби щодо проведення перевірок недобросовісних платників податків.
 • згідно ст.42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.80 Бюджетного кодексу України виконавчим комітетам сільських рад заслуховувати та подавати на засідання сесії місцевої ради квартальні та річні звіти про виконання бюджету і приймати відповідні рішення.
 • виконавчим комітетам приймати рішення про затвердження тарифів після відповідних розрахунків.
 • проводити роботу щодо сприяння інвестиційній діяльності на підпорядкованих територіях, обговорювати питання розширення бази оподаткування шляхом реєстрації нових суб’єктів господарювання, створення додаткових робочих місць і відповідно приймати рішення виконавчими комітетами сільських рад.

– на виконання вимог Постанови Кабінету міністрів України                       від 14 квітня 1997 року N 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» з останніми змінами від 03.02.2016 року № 48 вести реєстрацію звернень громадян  із зазначенням соціального статусу заявника, зазначати повну адресу місця проживання, підставою для зняття звернення з контролю повинен бути номер листа, тобто письмової відповіді на ім’я автора звернення, а не номер рішення сесії чи виконавчого комітету.

– при реєстрації звернень громадян  застосовувати  практично Класифікатор звернень громадян відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» з останніми змінами від 21.02.2018 року № 94.

– заяви необхідно підшивати до рішень ради, як підставу для їх прийняття, а не окремо, оскільки терміни зберігання рішень і звернень згідно з номенклатурою справ різні.

– у журналі вхідної документації необхідно обов’язково зазначати інформацію про виконавця та про стан виконання документа (відмітка про дату та номер вихідного листа).

– обов’язково потрібно проставляти резолюції на вхідних документах (ПІБ виконавця, дата, підпис посадової особи).

– на перших примірниках вихідних листів ради повинні бути проставлені вихідні номери, дата та підпис посадової особи.

– дотримуватися термінів розгляду вхідних документів різних видів (пам’ятка на 2 аркушах додається).

 • дотримуватися пункту 36 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563.

–     своєчасно проводити роботу щодо присвоєння чергових рангів посадовим особам

місцевого самоврядування відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

– Вдосконалити  роботу, спрямовану на недопущення порушень статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», постійно підвищувати свій професійний рівень шляхом вивчення норм законодавства.

– проводити щорічну оцінку та атестацію посадових осіб місцевого самоврядування Відповідно до статті 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 № 1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування», Загальних методичних рекомендацій щодо проведення  щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування, покладених на них обов’язків та завдань, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 30.06.2004 №102.

повинен бути наявний  Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад в сільських радах, перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».

– Розпорядження з кадрових питань повинні реєструватися згідно з термінами зберігання. Розпорядження про надання щорічних  та додаткових відпусток потрібно робити відповідним до Законів України «Про відпустки» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 СТРОКИ

виконання основних документів

 1. Укази, розпорядження і доручення Президента України – у разі, коли в акті чи дорученні Президента України строк виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим актом.
 2. Запит народного депутата України – не пізніше ніж у п’ятнадцятиденний строк з дня його надходження або в інший установлений Верховною Радою України строк. Запит депутата місцевої ради – в установлений зазначеною Радою строк.

Якщо запит народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) з об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, надсилається відповідно до закону письмове повідомлення суб’єктам внесення запиту.

 1. Звернення народного депутата України (депутата місцевої ради) – протягом не більш як 10 днів з дня надходження.

У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України (депутата місцевої ради) в установлений строк йому повідомляють про це офіційним листом із зазначенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням строку продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його надходження.

 1. Рішення Кабінету Міністрів України щодо доопрацювання проектів нормативно-правових актів – до 10 днів після розгляду проекту акта на засіданні Кабінету Міністрів України (якщо не встановлено інший строк).
 2. Постанови та висновки Колегії Рахункової палати – 15 днів з дня реєстрації документа в установі (якщо інший строк не встановлено у документі).
 3. Погодження проектів актів Кабінету Міністрів України установами, яким ці проекти надіслано для розгляду, – у строк, установлений їх головними розробниками.
 4. Протест прокурора на акт, що суперечить закону, – у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в той самий строк повідомляється прокурору.

Письмовий припис прокурора про усунення порушень закону – негайно, про що повідомляється прокурору.

Подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, підлягає невідкладному розгляду. Не пізніше ніж у місячний строк слід вжити відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їх спричиняють, і про наслідки повідомити прокурору.

Постанова прокурора про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення – у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом.

 1. Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень (далі – запитувачі), та надання відповіді на запит на інформацію – не більше п’яти робочих днів від дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше ніж протягом 48 годин з дня надходження запиту.

У разі коли запит стосується великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Відстрочення в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, коли запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочення доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

 1. Звернення громадян – не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх надходження.

Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, голова облдержадміністрації або його заступники встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

 1. Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня – до зазначеного в них строку.
 2. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, – до двох днів, решта – протягом 10 днів.

 

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

eleven + fourteen =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.