Головна / Кримінальні події / Правоохоронці припинили діяльність п’яти гральних закладів на Львівщині
Ìîëîäîé ÷åëîâåê èãðàåò íà àâòîìàòå â Êèåâå, â ÷åòâåðã, 6 ìàðòà 2008 ã.  ýòîò äåíü ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ âûåçäíàÿ ïðîâåðêà èãðàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èãðàëüíûõ àâòîìàòîâ íà ñîîòâåòñòâèå èõ ðàáîòû äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Èãðàëüíûå çàâåäåíèÿ ïðîâåðÿþòñÿ íà ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Óêðàèíû. ×àùå âñåãî ó âëàäåëüöåâ âîçíèêàþò ïðîáëåìû ñ íàëè÷èåì íåîáõîäèìûõ ëèöåíçèé, ñëó÷àåòñÿ ñàìîâîëüíîå ñòðîèòåëüñòâî èãðàëüíûõ îáúåêòîâ. ×àñòî àâòîìàòû ðàçìåùåíû áëèæå 150 ìåòðîâ îò øêîë, äåòñàäîâ è â äðóãèõ íåðàçðåøåííûõ ìåñòàõ. Ê ó÷àñòèþ â èãðàõ ÷àñòî äîïóñêàþòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèå. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîâåðêå çàêîííîñòè èãðàëüíîãî áèçíåñà íàïðàâëåíû â ïåðâóþ î÷åðåäü íà åãî áëàãîóñòðîéñòâî, à íå íà áîðüáó ñ íèì. Ãîðîäñêàÿ âëàñòü èùåò ïóòè ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îäíèì èç âàðèàíòîâ êîòîðîé ìîæåò áûòü ñòðîèòåëüñòâî ñâîåîáðàçíîãî «Ëàñ-Âåãàñà» çà ïðåäåëàìè Êèåâà, ãäå ñîñðåäîòî÷àòñÿ èãðàëüíûå çàâåäåíèÿ. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî íåçàêîííî äåéñòâóþùèõ èãðàëüíûõ àâòîìàòîâ è òîòàëèçàòîðîâ ïðèõîäèòñÿ íà ìåñòà âáëèçè áîëüøèõ òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê è ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà. Ñ öåëüþ áûñòðîãî âûÿâëåíèÿ è ñâîåâðåìåííîé ëèêâèäàöèè íàðóøåíèé, ÊÌÄÀ ñîçäàëà ñïåöèàëüíûå ãðóïïû ïðè ó÷àñòèè ïðåäñòàâèòåëåé íàëîãîâîé àäìèíèñòðàöèè, óïðàâëåíèé ÌÂÄ è Ì×Ñ, èíñïåêöèè Ãîñýíåðãîíàäçîðà è ò.ï., êîòîðûå ñîòðóäíè÷àþò ñî ñòîëè÷íîé ïðîêóðàòóðîé. Áûëî ïðîâåäåíî áîëåå 1640 ðåéäîâ ïî ïðîâåðêå èãîðíûõ çàâåäåíèé íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 689 èãðàëüíûõ àâòîìàòîâ äåìîíòèðîâàíû, 1641 îïëîìáèðîâàí è ñîñòàâëåíû íà íàðóøèòåëåé 234 ïðîòîêîëà. Ôîòî Äìèòðèÿ Êóïðèÿíà / ÓÍÈÀÍ

Правоохоронці припинили діяльність п’яти гральних закладів на Львівщині

Прокуратурою Львівської області цьогоріч, 12 лютого, скеровано до Сихівського районного суду м.Львова обвинувальний акт стосовно десяти членів злочинної організації, які підозрюються у незаконному зайнятті гральним бізнесом, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255 ККУ (створення злочинної організації) та ч.4 ст.28 – ч.1 ст.203-2 ККУ (зайняття гральним бізнесом).

Чотири гральні зали у Львові та один у Самборі відкрили двоє чоловіків з Донецької області. Одному із них 40, а іншому – 37 років. Саме вони координували діяльність злочинної організації, розподіляли ролі та функції.

До незаконного бізнесу зловмисники залучили виконавців зі Львова та пособника зі столиці. Вказані особи безпосередньо надавали доступ до онлайн-казино, обслуговували клієнтів.

Викривали правопорушників двічі – у вересні та грудні 2017 року.

Після двох спроб протиправна діяльність «бізнесменів» була остаточно припинена правоохоронцями.

Під час обшуків, проведених працівниками УЗЕ у Львівській області, вилучено комп’ютерну техніку, гроші та чорнову бухгалтерію.

Зазначимо, що на час досудового розслідування до організаторів застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 530 тис грн застави кожному, до пособника – тримання під вартою із заставою 300 тис грн, а до інших учасників – домашній арешт.

Тепер за вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років та штраф у розмірі від 170 000 грн до 680 000 грн.

Прес-служба прокуратури Львівської області

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

twenty − twelve =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!