Головна / Про економіку / Сокальська міська рада інформує про встановлення податку на нерухомість

Сокальська міська рада інформує про встановлення податку на нерухомість

1) податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на території м. Сокаль (рішення ХХХVІІІ сесії VI скликання №895 від 30.01.2015 р.).

Ставка податку

Ставки податку встановлюються в таких розмірах: за 1 кв. метр загальної площі об'єкта житлової нерухомості:

а) для квартир, площа яких перевищує 60 кв. метрів – 0,25 відсоткa розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року, за кожен метр понад розмір неоподатковуваної площі (3,05 грн.);

б) для житлових будинків, площа яких перевищує 150 кв. метрів – 0,1642 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року, за кожен метр понад розмір неоподатковуваної площі (2,00 грн.);

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток, площа яких перевищує 210 кв. метрів – 0,1642 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року, за кожен метр понад розмір неоподатковуваної площі (2,00 грн.);

за 1 кв. метр площі об'єкта нежитлової нерухомості:

а) (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні – 0,0821 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року (1,00 грн.);

б) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки – 0,0821 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року (1,00 грн.);

в) інша нежитлова нерухомість – 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року (6,09 грн.).

Пільги із сплати податку

База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 150 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/ будинків, у тому числі їх часток – на 210 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об'єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будьякого іншого об'єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/ об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, вказаних підпунктами «а» та «б»;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Згідно з рішенням ХХХVІІІ сесії VI скликання №898 від 30.01.2015 року «Про звільнення від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2015 рік» звільнено на 100% від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в частині нежитлової нерухомості, на 2015 рік культові та iнші будiвлі, необхiдні для забезпечення дiяльностi релiгiйних органiзацiй України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;

2) податку на майно (в частині плати за землю) на території м. Сокаль (рішення ХХХVІІІ сесії VI скликання №896 від 30.01.2015 року).
Ставка податку

Ставка земельного податку за земельнi дiлянки, нормативну грошову оцiнку яких проведено (незалежно вiд мiсцезнаходження).

Встановити ставки податку за земельнi дiлянки, нормативну грошову оцiнку яких проведено, у розмiрi вiд їх нормативної грошової оцiнки:

– зайнятi житловим фондом – 0,03 вiдсотка, крiм зайнятих житловим фондом комунальних підприємств Сокальської міської ради;

– зайнятi житловим фондом комунальних підприємств Сокальської міської ради – 0,0035 вiдсотка;

– зайнятi автостоянками для зберiгання особистих транспортних засобiв громадян, якi використовуються без отримання прибутку, гаражнобудiвельними, дачнобудiвельними та садiвницькими товариствами, iндивiдуальними гаражами, садовими i дачними будинками фiзичних осiб, за земельнi дiлянки, наданi для потреб сiльськогосподарського виробництва, якi зайнятi виробничими, культурнопобутовими, господарськими та iншими будiвлями i спорудами – у розмiрi 0,05 вiдсотка;

– для сiльськогосподарських угiдь – 0,5 вiдсотка; 

– пiдприємств комунальної форми власностi – 0,5 вiдсотка;

– зайнятi об’єктами торгiвлi, АЗС, банкiвськими установами, суб’єктами підприємницької діяльності, пiдприємствами недержавної форми власностi для обслуговування будiвель, споруд та iнженерних мереж електро i газопостачання, а також для обслуговування послуг зв’язку – 3 вiдсотки;

– iншi земельнi дiлянки – 1 вiдсоток.

Встановити ставку податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмiрi вiд їх нормативної грошової оцiнки – 6 відсотків.

Пiльги щодо сплати земельного податку для фiзичних осiб

Вiд сплати податку звiльняються:

– iнвалiди першої i другої груп;

– фiзичнi особи, якi виховують трьох i бiльше дiтей вiком до 18 рокiв;

– пенсiонери (за вiком);

– ветерани вiйни та особи, на яких поширюється дiя Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту»;

– фiзичнi особи, визнанi законом особами, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи.

Звiльнення вiд сплати податку за земельнi дiлянки, передбачене для вiдповiдної категорiї фiзичних осiб пунктом 281.1 статтi 281 Податкового Кодексу, поширюється на одну земельну дiлянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

– для ведення особистого селянського господарства – у розмiрi не бiльше як 2 гектари;

– для будiвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка) в мiстi – не бiльше як 0,10 гектара;

– для iндивiдуального дачного будiвництва – не бiльше як 0,10 гектара;

– для будiвництва iндивiдуальних гаражiв – не бiльш як 0,01 гектара;

– для ведення садiвництва – не бiльше як 0,12 гектара.

Пiльги щодо сплати податку для юридичних осiб

Вiд сплати податку звiльняються:

– санаторно-курортнi та оздоровчi заклади громадських органiзацiй iнвалiдiв, реабiлiтацiйнi установи громадських органiзацiй iнвалiдiв;

– громадськi органiзацiї iнвалiдiв України, пiдприємства та органiзацiї, якi заснованi громадськими органiзацiями iнвалiдiв та спiлками громадських органiзацiй iнвалiдiв i є їх повною власнiстю, де протягом попереднього календарного мiсяця кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менш як 50 вiдсоткiв середньо-облiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом звiтного перiоду не менш як 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi;

– зайнятi органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, органами прокуратури, закладами, установами та органiзацiями, вiйськовими формуваннями, утвореними вiдповiдно до законiв України, Збройними Силами України, якi повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевого бюджетiв;

– дошкiльними та загальноосвiтнiми навчальними закладами незалежно вiд форм власностi i джерел фiнансування, закладами культури, науки, освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, фiзичної культури та спорту, якi повнiстю утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв;

– зайнятi парками комунальної власностi, об’єктами незавершеного будiвництва, якi перебувають на балансi комунальних пiдприємств.

Земельнi дiлянки, якi не пiдлягають оподаткуванню земельним податком

Не сплачується податок за:

– землi дорожнього господарства автомобiльних дорiг загального користування – землi пiд проїзною частиною, узбiччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, пiдпiрними стiнками, шумовими екранами, очисними спорудами i розташованими в межах смуг вiдведення iншими дорожнiми спорудами та обладнанням, а також землi, що розташовані за межами смуг вiдведення, якщо на них розмiщенi споруди, що забезпечують функцiонування автомобiльних дорiг, а саме:

а) паралельнi об'їзнi дороги, снiгозахиснi споруди i насадження, протилавиннi та протисельовi споруди, вловлюючi з'їзди, захиснi насадження, шумовi екрани, очиснi споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту i вiдпочинку, склади, гаражi, резервуари для зберiгання пальномастильних матерiалiв, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничi бази, штучнi та iншi споруди, що перебувають у державнiй власностi, власностi державних пiдприємств або власностi господарських товариств, у статутному капiталi яких 100 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) належить державi;

– земельнi дiлянки кладовищ;

– земельнi дiлянки, наданi для будiвництва i обслуговування культових та iнших будiвель, необхiдних для забезпечення дiяльностi релiгiйних органiзацiй України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

Детальна інформація та тексти рішень на офіційному вебсайті Сокальської міської ради: www.miskrada.sokal.lviv.ua.

Шановні покупці!

З 1 січня 2015 року відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України запроваджено акцизний податок з продажу підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво).

З кожної проданої пляшки алкогольних напоїв, пива, пачки сигарет до бюджету міста надходить 5% виручених коштів. Що є дуже важливо для громади міста. Але ці кошти надходитимуть лише у разі видачі Вам касового чека.

Тож просимо Вас вимагати від продавців касовий чек під час придбання цих товарів.

Богдан ЗАРІЧНИЙ, міський голова.

 

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

eleven − four =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!