Про податки

Про документообіг підприємця-фізичної особи

На підставі первинних документів

Об’єктом оподаткування доходів фізичної особи-підприємця, який здійснює господарську діяльність та обрав загальну систему, є чистий оподатковуваний дохід. Тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця.

Такі витрати визначаються на підставі первинних документів, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку.
Нагадаємо, до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу України.

Про основні реквізити первинних документів

Фізична особа-підприємець, яка обрала загальну систему оподаткування доходів від провадження господарської діяльності, має право враховувати витрати для визначення об’єкта оподаткування на підставі первинних документів, що підтверджують такі витрати.

При складанні первинних документів, треба дотримуватися загальних правил їх оформлення, передбачених для ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву фізичної особи – підприємця, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Можна відшкодовувати витрати на відрядження найманому працівнику

Якщо фізична особа – підприємець відряджає найманого працівника для виконання роботи, пов’язаної з господарською діяльністю, такий підриємець може відшкодовувати витрати на відрядження найманому працівнику.

Водночас, працівники мають право на відшкодування витрат та отримання інших компенсацій у зв’язку із службовим відрядженням.

Після повернення з відрядження працівник зобов’язаний надати звіт про витрачені грошові кошти, в тому числі і особисті кошти, які він витратив на службове відрядження, пов’язане саме з господарською діяльністю підприємця, а не за власними потребами працівника.

Умовою відшкодування витрат на відрядження є наявність оригіналу документів, що підтверджують вартість таких витрат, в т. ч. квитки, квитанції, чеки, розрахунки тощо.

Витрати, що не підтверджені документально, або зовсім не підлягають відшкодуванню і включенню до валових витрат підприємця, можуть бути відшкодовані працівнику за рахунок коштів підприємця з подальшими податковими наслідками. Тобто, такі витрати є додатковими благами відрядженого працівника та підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб згідно з пп. «г» пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України.

Зберігати не менш, ніж 1095 днів

Фізичні особи-підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, повинні мати первинні документи, що підтверджують придбання товарів для реалізації. До таких документів, зокрема, відноситься: накладна на товар та виписка з банку, квитанції про оплату, чек або інший документ, що підтверджує оплату товарів, робіт, послуг. На основі таких документів заповнюються Книги обліку доходів та витрат та складається податкова звітність.

При цьому, первинні документи повинні зберігатися не менше трьох років з дня подання підприємцем податкової декларації платника єдиного податку.

Якщо податкову звітність подано несвоєчасно

Платник податків і зборів зобов’язаний подавати податкову звітність у встановлений законодавством строк. Якщо платник подав звітність з порушенням цих строків, але до закінчення граничного терміну сплати (останнього дня сплати) податкового зобов’язання, то суму зазначену у такій декларації, він повинен сплатити не пізніше останнього дня сплати.
Нагадаємо, термін сплати настає протягом 10 календарних днів за останнім днем відповідного граничного строку подання декларації.

Якщо платник подає звітність з порушенням строків її подання та після граничного терміну сплати, суму податкового зобов’язання він повинен сплатити до того, як подасть цю звітність, оскільки граничний термін сплати вже минув.

Також, нагадаємо, податок чи збір, що не був сплачений у визначений термін, вважається своєчасно не сплаченим.

Повідомляйте про об’єкти оподаткування

Платники податків незалежно від обраної ними системи оподаткування мають повідомляти про всі об’єкти оподаткування, пов’язані з його діяльністю. А саме, протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття такого об’єкта необхідно повідомити про нього до органу Державної податкової служби, за встановленою формою.

Форма звітності №20ОПП «ПОВІДОМЛЕННЯ про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 9.12.2011 р. №1588 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів».

Неподання у строки повідомлення про об’єкти оподаткування тягне за собою накладення штрафу: на самозайнятих осіб – у розмірі 170 грн; на юридичних – 510 грн.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу: на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн; на юридичних – 1020 грн.

Не повинно бути пустих граф

При відсутності показників у графах реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) слід проставляти позначку нуль («0»).

Якщо платник податку виписує податкову накладну, в якій у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль, то при заповненні Реєстру, а саме, колонки 6 розділу І «Видані податкові накладні», також проставляється нуль («0»).

Крім того, у випадку придбання у платника ПДВ товарів/послуг та основних фондів, які звільнені від оподаткування або не є об’єктом оподаткування, у графах 10, 12, 14, 16 розділу ІІ «Отримані податкові накладні» Реєстру також робиться позначка нуль («0»). У зазначених графах проставляється нуль («0»), якщо такі товари/послуги та основні фонди придбаваються в особи, що незареєстрована платником ПДВ.

Чи можна виправити арифметичні помилки, допущені в податковій накладній?

Арифметичні помилки, допущені в податковій накладній виправленню не підлягають. Податкова накладна з помилками, включаючи і арифметичні не розцінюється як документ і не може бути підставою для формування податкового кредиту.

Внесення змін або коригування показників податкової накладної здійснюється у випадку коригування податкових зобов’язань платника відповідно до ст. 192 Податкового кодексу України. А саме, якщо після постачання товарів чи послуг змінюється сума компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів чи послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів чи послуг.

Також, звертаємо увагу, що у разі порушення продавцем порядку заповнення податкової накладної або порядку її реєстрації в Єдиному реєстрі, покупець таких товарів чи послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на постачальника. Ця заява є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви потрібно додати копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів чи послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів чи послуг.

Тільки кінцевим споживачам

Суб’єкт господарювання, який торгує алкогольними напоями на підставі ліцензії на право роздрібної торгівлі, повинен реалізовувати такі напої лише громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.

У разі якщо алкогольні напої були придбані суб’єктом господарювання, який має таку саму ліцензію, як і продавець, то ці напої повинні бути використані особисто і не підлягають подальшій реалізації.

Якщо, все ж таки, продавець реалізував алкогольні напої іншому суб’єкту господарювання, який має ліцензію на право роздрібної торгівлі, і при цьому оформив документи, як при відвантаженні алкогольних напоїв для подальшої реалізації (оформлено видаткові накладні, податкові накладні, а також товарнотранспортні накладні), то до нього будуть застосовані штрафні санкції (200 відсотків вартості отриманої партії товару, але не менше 1700 гривень). У такому випадку здійснюється оптова торгівля алкогольними напоями, тому необхідно мати відповідну ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями.

Зміна видів економічної діяльності у свідоцтві платника єдиного податку

Платник єдиного податку може вносити зміни до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку в частині видів господарської діяльності. Для цього необхідно подати відповідну заяву. Заява подається до органу Державної податкової служби за місцем реєстрації платника.

Винятком є ситуація, коли планований вид діяльності не дає права суб’єкту господарювання застосовувати спрощену систему оподаткування та є підставою для анулювання свідоцтва платника єдиного податку.

Зміни, зокрема, щодо видів господарської діяльності, до свідоцтва платника єдиного податку вносяться органом Державної податкової служби в день подання заяви.

Водночас, за бажанням платника раніше видане свідоцтво може бути замінено та отримано нове, у разі наявності відповідних обставин (зміна найменування суб’єкта господарювання, податкової адреси, місця провадження діяльності або видів господарської діяльності).

Оригінал свідоцтва зберігається у платника податку. Копія свідоцтва повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника.

Термін зберігання – три роки

Платники податків, які звітують до органу Державної податкової служби в електронному вигляді, повинні подати декларацію не пізніше закінчення останньої години дня, у якому минає граничний термін подання звітності.

Нагадуємо, що органи Державної податкової служби приймають податкову звітність з 9.00 до 18.00 год. щоденно, крім вихідних, святкових і неробочих днів. При цьому, в останній день граничного строку подання податкової звітності в електронній формі звітність приймається до останньої години. Тобто, до 24.00 год. дня, у якому спливає такий граничний термін.

У разі отримання звітності в електронному вигляді орган Державної податкової служби надсилає платнику дві квитанції.

Перша квитанція є підтвердженням того, що податкові документи передано до органу Державної податкової служби. Ця квитанція надсилається на ту електронну адресу, з якої надійшла звітність від платника. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді, зберігається в органі Державної податкової служби.

Водночас, якщо перша квитанція не надійшла на електронну адресу платника, то податковий документ вважається неодержаним.

Друга квитанція є підтвердженням прийняття документів платника до бази даних Державної податкової служби в електронному вигляді у текстовому форматі. У ній зазначаються: реквізити прийнятого документа в електронній формі; відповідність звітності затвердженому формату (стандарту) електронного документа; результати перевірки електронного цифрового підпису (ЕЦП); інформація про платника податків; дата та час приймання, реєстраційний номер; податковий період, за який подається звітність, та дані про відправника квитанції.

На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та надсилання платнику засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник такої квитанції також зберігається в електронному вигляді в органі ДПС.

Звертаємо вашу увагу на те, що отримані платником електронні квитанції повинні зберігатися протягом 1095 днів з дня подання податкової звітності.

Центр обслуговування платників надає безоплатно адмінпослуги

Такі адміністративні послуги безоплатно надає Центр обслуговування платників податків Сокальської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області: – видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осібплатників податків; – внесення до паспорта громадянина України відмітки про наявність права здійснювати будьякі платежі за серією та номером паспорта; – видача документів про взяття на облік платника податків; – видача довідки про зняття з обліку платника податків; – видача довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів платникам податків, які припиняються/припиняють підприємницьку діяльність; – видача свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; – видача свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість; – видача рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості; – видача довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи); – видача свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування; – видача торгового патенту; – видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільського-сподарського податку; – видача свідоцтва платника єдиного податку; – реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку; – реєстрація книги обліку доходів і витрат; – видача довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); – видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з цього податку; – видача довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів); – видача довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами державної податкової служби; – підготовка висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов'язань; – реєстрація реєстратора розрахункових операцій; – реєстрація книг обліку розрахункових операцій; – реєстрація розрахункових книжок; – засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами; – реєстрація довідки про відсутність у суб'єктів підприємницької діяльності за межами України валютних цінностей та майна.

Андрій ТУРКОЛЯК, начальник Сокальської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Львівській області.     

750809632
Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.