Головна / Наші інтервю / З 1 квітня в Україні стартувала призовна кампанія «Весна-2015»

З 1 квітня в Україні стартувала призовна кампанія «Весна-2015»

Про особливості весняного призову розповів військовий комісар Сокальсько-Червоноградського ОРВК Микола ЛИСАК (на знімку).

– Згідно з Указом Президента України №88/2015 «Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2015 році», визначено строки проведення чергових призовів. Це квітень-травень і жовтень-листопад. На строкову військову службу будуть призвані придатні за станом здоров’я до військової служби в мирний час громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося двадцять років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу. У квітні-травні будуть звільнені в запас військовослужбовці, які вислужили встановлені строки військової служби.

Призовників відправлятимуть у військові частини уже після Великодня.

– Чи є зміни щодо проходження військової служби?

– Так, для строковиків збільшено терміни. Громадяни, які мають повну середню і середню освіту тепер служитимуть до 18 місяців замість 12. Громадяни із вищою освітою служитимуть до 12 місяців (було дев’ять). Військовослужбовці строкової служби призвані весною 2015 року будуть розподілені по частинах за екстериторіальним принципом, тобто до 50% військовослужбовців проходитиме службу в межах ОК «Захід» і до 50% військовослужбовців проходитиме службу поза межами ОК «Захід».

– А якщо призовник – нині студент вищого навчального закладу?

– Має відстрочку. Але обов’язково повинен з’явитися на засідання призовної комісії та подати документи, підтверджуючі право на отримання відстрочки. Адже саме призовна комісія надає відстрочку від призову, і – тільки один раз.

У відповідності до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»: 

1) Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

2) Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають: – непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством; – неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати; – одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника; – дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду; – двох і більше дітей; – дитину-інваліда; – дружину-інваліда; – вагітну дружину.

3) Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4) У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

Районна (міська) призовна комісія може прийняти рішення про надання призовнику відстрочки від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами, незважаючи на небажання призовника нею скористатися, виходячи при цьому з того, що його призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства, він повинен утримувати.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров'я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються: – у загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу; – у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти; – у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання; – в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти надається один раз за період навчання, і громадяни призовного віку, відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, за невиконання навчального плану, порушення умов контракту або недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову на строкову військову службу незалежно від їх повторного зарахування до того чи іншого вищого навчального закладу або поновлення у вищому навчальному закладі.

Громадяни призовного віку, які перервали навчання у зв'язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров'я або сімейними обставинами, для догляду за близькими родичами, зазначеними в  частини одинадцятої статті 15 цього Закону, право на надану відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачають.

У разі переведення призовників, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, для навчання в інший вищий навчальний заклад із зазначеною формою навчання, право на відстрочку від призову на строкову військову службу не втрачається.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку: – педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за спеціальністю у сільській місцевості; – медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, – на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості; – священно-служителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду в релігійних організаціях, що діють за статутом (положенням), зареєстрованим у встановленому порядку, – на час виконання обов’язків священнослужителя; – сільським, селищним, міським головам – на строк виконання ними цих повноважень; – особам, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, – на весь період їх роботи за цією спеціальністю; – резервістам – на весь період служби у військовому резерві; – особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України – на весь період їх служби.

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом, – до прийняття відповідного рішення.

У випадках, не передбачених цим Законом, відстрочка від призову на строкову військову службу може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київської міської призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Призовники, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на строкову військову службу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення від призову на строкову військову службу, передбачених статтями 17 та 18 цього Закону, і не призвані з різних причин на строкову військову службу у встановлені строки, повинні бути призвані під час здійснення чергового призову.

– Як забезпечать строковиків?

– Держава бере на себе зобов’язання із повного забезпечення строковиків обмундируванням, харчуванням. Отримуватимуть вони заробітну плату – 353 гривні щомісяця. 

– Батьки переживають, чи не відправлять їх дітей у зону АТО?

– Солдати-строковики не будуть проходити службу в АТО. Вони займатимуться, в основному, забезпеченням життєдіяльності підрозділів у пунктах постійної дислокації військових частин. 

– Чи вдасться комусь когось «відкосити» від призову на строкову військову службу?

– Ні. Здійснюється жорсткий антикорупційний контроль. До того ж, розширено перелік осіб, з яких знімається обмеження щодо призову. Зокрема, за станом здоров’я. «Липові» довідки про хворобу не братимуться до уваги, адже непридатними до служби вважатимуться лише ті, хто має хронічні захворювання, підтверджені медичними висновками та епікризами за весь час захворювання. Також підлягатимуть призову депутати районних та селищних рад. Окремо звернули увагу на тих, хто здійснює опіку, адже почастішали випадки спекуляцій та введення військкоматів в оману на тлі цього питання. Законами України чітко визначені випадки, коли опікунство надає право на відтермінування від призову до війська. Думаю, не буде випадків, коли людина приносить довідку про опікунство над якоюсь старенькою з далекої рідні, у якої є власні діти і декілька внуків. Така людина однозначно буде служити.

– Разом з мобілізаційним процесом, відбувається й демобілізація військовослужбовців, які прослужили у війську рік, зокрема в зоні АТО. Як підготувався до цієї роботи військкомат і чим готовий допомогти демобілізованим воїнам?

– Згідно з Указом Президента України від 14 січня 2015 року «Про часткову мобілізацію», з 18 березня по 1 травня проводитиметься демобілізація військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період на підставі Указу Президента «Про часткову мобілізацію» №303 від 17 березня 2014 року. Цей процес вже зрушився, люди повертаються додому.
– Сокальсько-Червоноградський об’єднаний районний військовий комісаріат готовий працювати з демобілізованими хлопцями та надавати їм будьяку підтримку. Зокрема у тих, хто повертається із зони АТО є певні незручності з отриманням статусу учасника бойових дій, проблеми, пов’язані з оформленням відповідних документів. Власне цими питаннями й займається військовий комісаріат. Учасники АТО приймаються військовим комісаром та працівниками військкомату позачергово, і ми сприятимемо демобілізованим військовослужбовцям усім, чим зможемо. Адже не можна залишати колишніх бійців наодинці з проблемами.

– Які пільги отримають учасники бойових дій?

– Учасникам бойових дій згідно зі ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надаються більше 20 різних видів пільг. Якщо у когось є бажання дізнатися про них детальніше, нехай звертаються у райвійськкомат.

– Президент також підписав Закон України №116VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку проходження військової служби і питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду». Розкажіть про нього.

– Закон спрямований на врегулювання призову громадян на строкову військову службу, введення кримінальної відповідальності за ухилення від проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу, розширення переліку категорій громадян, які можуть бути прийняті на військову службу за контрактом в особливий період, проведення більш ефективної підготовки військовослужбовців строкової військової служби з військово-обліковими спеціальностями, забезпечення підвищення соціального захисту військовослужбовців. 

Зокрема, закон збільшує максимальний вік призову з 25 до 27 років. Призиватися будуть громадяни після 18 років. Уточнено й терміни проходження за призовом: для осіб з вищою освітою – це 12 місяців, без вищої освіти – вісімнадять.

Крім того, за особами, які підпадають під демобілізацію, але укладають контракт, зберігається місце роботи і середня зарплата або місце навчання у випадку, якщо мова йде про студентів.

Також закон встановлює мінімальний термін, на який можна укладати військовий контракт від 1 до 5 років (замість від 3 до 5 років).

Крім того, закон вносить зміни до статті 336 Кримінального кодексу України, згідно з якими ухилення від призову на строкову військову службу осіб офіцерського складу карається обмеженням волі на строк до трьох років.

– Яка відповідальність за ухилення від мобілізації?

– За неявку до військкомату за повісткою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 85 до 119 грн. За порушення законодавства про мобілізацію передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 17 до 51 грн. За ухилення від призову до мобілізації передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від двох до п'яти років (стаття 336 Кримінального кодексу України). Ті громадяни, які перебувають на військовому обліку, не мають права змінювати місце проживання під час мобілізації.

Інтерв’ю взяв Василь СОРОЧУК.

 

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

3 × 3 =

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!