З сесії райради

Про затвердження положення про конкурсну комісію з проведення конкурсів на право концесії об’єктів

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСНУ КОМІСІЮ З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО КОНЦЕСІЇ ОБ’ЄКТІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩА, МІСТ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Рішення №114 VI сесії VI скликання Сокальської районної ради
 

Враховуючи необхідність приведення майнових відносин у сфері комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району, у відповідність до вимог чинного законодавства України, керуючись Господарським Кодексом України, Бюджетним Кодексом України ст. 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва, комунального майна, інфраструктури, зовнішньоекономічної та транскордонної діяльності, Сокальська районна рада Львівської області,  ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок списання майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань промисловості, підприємництва, комунального майна, інфраструктури, зовнішньоекономічної та транскордонної діяльності.

Ігор ДАЦЮК,  голова районної ради.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСНУ КОМІСІЮ З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО КОНЦЕСІЇ ОБ’ЄКТІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩА, МІСТ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Додаток до рішення №114 від 18. 08.2011 р. Сокальської районної ради
 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про концесії" від 16.07.1999 р., Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 642 "Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію".

1.2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності конкурсної комісії, а також права, обов’язки та відповідальність її членів.

1.3. Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсів на право концесії об’єктів, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району та склад, по кожному з об’єктів концесії окремо, конкурсної комісії з проведення конкурсів на право концесії об’єктів, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району, затверджуються районною радою.

1.4. Конкурсна комісія діє на громадських засадах на основі колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів конкурсної комісії та їх неупередженості.

1.5. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативноправовими актами, рішеннями районної ради та рішеннями, які приймаються самою конкурсною комісією.

2. Порядок створення Конкурсної комісії

2.1. Конкурсна комісія створюється районною радою (концесієдавцем) для організації та проведення концесійного конкурсу у складі не менше 5 осіб.

2.2. До складу комісії входять представники концесієдавця, відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, органу, уповноваженого управляти відповідним майном.

2.3. У разі необхідності, до роботи конкурсної комісії можуть залучатися інші фахівці, які не входять до її складу, до компетенції яких відносяться питання, що підлягають розгляду, а також незалежні експерти.

2.4. Голова конкурсної комісії та відповідальний секретар обов’язково мають бути представниками концесієдавця.

2.5. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова, який організовує роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на конкурсну комісію функцій.

2.6. Голова конкурсної комісії визначає функціональні обов’язки та завдання кожного члена конкурсної комісії.

2.7. За рішенням голови конкурсної комісії можуть створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі концесійних конкурсів, залучатись у ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів концесієдавця (за згодою керівників підрозділів).

2.8. У разі відсутності голови або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції виконує заступник голови конкурсної комісії, а у разі відсутності заступника, голова доручає тимчасово виконувати функції голови іншому члену комісії.

2.9. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться за поданням її голови та затверджуються районною радою.

3. Організація діяльності конкурсної комісії

3.1. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності.

3.2. Засідання конкурсної комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації про учасника конкурсу  претендента на право концесії, його конкурсних пропозицій тощо, конкурсна комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

3.3. Розгляду на засіданнях конкурсної комісії підлягають такі питання:  планування роботи конкурсної комісії, розподіл функцій членів конкурсної комісії, окремих її робочих груп;  проведення концесійного конкурсу відповідно до чинного законодавства;  прийняття відповідних рішень.

3.4. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях конкурсної комісії, приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії, за умови присутності не менше двох третин членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

3.5. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії, що брали участь у голосуванні.

4. Основні функції конкурсної комісії:

4.1. Конкурсна комісія відповідає за організацію концесійних конкурсів на право концесії об’єктів, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району, які надаються у концесію, на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких функцій:  планує проведення концесійних конкурсів;  визначає відповідно до законодавства та цього Положення строки проведення конкурсу;  розробляє умови конкурсу, конкурсну документацію та проект інформаційного оголошення про проведення конкурсу і подає їх концесієдавцю на затвердження;  організовує розміщення інформаційного оголошення у засобах масової інформації, у мережі електронного зв’язку або розсилання запрошень потенційним учасникам конкурсу щодо участі в них;  реєструє концесійні заявки на участь у конкурсі;  забезпечує претендентів необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій для участі у концесійному конкурсі та надає претендентам роз’яснення щодо конкурсної документації;  розглядає пропозиції претендентів концесійного конкурсу, визначає їх відповідність умовам конкурсу;  за дорученням концесієдавця, залучає експертів та інших фахівців до роботи, пов’язаної з оцінкою конкурсних пропозицій;  готує висновки щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу;  готує висновки про визначення переможця концесійного конкурсу;  за дорученням концесієдавця, повідомляє переможця про результати конкурсу.

 5. Права, обов’язки, повноваження конкурсної комісії

5.1. Конкурсна комісія має право:  від імені концесієдавця, в межах наданих повноважень та визначених функцій, виступати організатором проведення конкурсів на право концесії об’єктів, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району, щодо яких прийнято рішення про можливість передачі в концесію;  одержувати від структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради інформацію, необхідну для проведення концесійних конкурсів;  використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно концесієдавця.

5.2. Конкурсна комісія зобов’язана:  забезпечити рівні умови для всіх учасників концесійних конкурсів, об’єктивне та чесне визначення переможця;  зберігати конфіденційність інформації.

5.3. Голова конкурсної комісії:  планує проведення засідань конкурсної комісії та веде ці засідання;  вирішує питання стосовно забезпечення діяльності конкурсної комісії;  приймає рішення щодо створення робочих груп конкурсної комісії;  подає на розгляд концесієдавця пропозиції щодо змін у складі конкурсної комісії;  якщо є потреба, приймає рішення щодо проведення позапланових засідань конкурсної комісії;  пропонує порядок денний засідань конкурсної комісії.

5.4. Відповідальний секретар конкурсної комісії:  веде та оформляє протоколи засідань конкурсної комісії;  забезпечує оперативне інформування членів конкурсної комісії стосовно організаційних питань її діяльності;  за дорученням голови конкурсної комісії, виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності відповідального секретаря конкурсної комісії на засіданні, голова доручає тимчасово виконувати функції відповідального секретаря іншому члену конкурсної комісії.

5.5. Члени конкурсної комісії беруть участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях конкурсної комісії, порівнянні та оцінці пропозицій учасників конкурсів, визначенні переможця концесійного конкурсу.

5.6. Члени конкурсної комісії мають право:  ознайомлюватися з усіма матеріалами конкурсу;  вносити питання на розгляд конкурсної комісії;  заносити свою окрему думку до протоколів засідань конкурсної комісії.

5.7. Члени конкурсної комісії зобов’язані додержуватись норм чинного законодавства, відповідних нормативноправових актів концесієдавця, цього Положення, об’єктивно та неупереджено розглядати пропозиції учасників, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності конкурсної комісії.

6. Відповідальність членів конкурсної комісії

 Голова конкурсної комісії та інші члени конкурсної комісії, а також залучені експерти та консультанти, відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час проведення концесійних конкурсів, неправильність та необ’єктивність прийнятих рішень та розголошення конфіденційної інформації.

 Володимир ЧУБ, заступник голови районної ради.

Голос Сокальщини на GoogleNews