З сесії райради

Бюджет Сокальського району на 2011 рік

Рішення №23 від 11 січня 2011 року II сесії VI скликання Сокальської районної ради

Про районний бюджет Сокальського району на 2011 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", та керуючись п. 17 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сокальська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 229052,6 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 227963,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету  1089,6 тис. грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 229052,6 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 224116,2 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету  4936,4 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 3846,8 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 4).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 3846,8 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 4).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 450,0 тис. грн.

6. Затвердити обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, що споживаються бюджетними установами (код економічної класифікації видатків 1160), у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету в грошових та натуральних показниках (додаток 5).

7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2011 рік в сумі 26487,4 тис. грн. (додаток 6):
 дотацію вирівнювання бюджетам міст, сіл та селища в сумі 15906,5 тис. грн.;
 кошти, що надходять до районного бюджету з бюджетів сіл в сумі 8194,2 тис. грн.;
 субвенцію районному бюджету на виконання власних повноважень територіальних громад сіл та селища, відповідно до укладених угод, в сумі 2173,7 тис. грн.;
 субвенцію з Державного бюджету України місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень, в сумі 213,0 тис. грн.

8. Затвердити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2011 рік у сумі 50,0 тис. грн.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
трансферти населенню;
трансферти місцевим бюджетам.

10. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 2362,4 тис. грн. (додаток 7).

11. Затвердити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), видатки на які у 2011 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 8).

12. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2011 рік належать:
50 відсотків податку на доходи фізичних осіб;
реєстраційний збір на проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб  підприємців, що справляється відповідними районними державними адміністраціями;
50 відсотків фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю;
15 відсотків частини чистого прибутку (доходу) підприємств та господарських організацій, які належать до районної комунальної власності;
податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до районної комунальної власності;
інші надходження;
30 відсотків плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у районній комунальній власності;
надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2011 році є:
власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету;
15 відсотків надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Кошти спеціального фонду районного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

14. Установити, що 50 відсотків плати за користування надрами місцевого значення (код класифікації бюджету 13030200), яка сплачується на території району, зараховується до бюджету міста, села, селища.

15. У разі виникнення тимчасових касових розривів у показниках районного бюджету фінансовому управлінню райдержадміністрації для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших першочергових видатків виступати одержувачами позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.

16. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансовокредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

17. Районній державній адміністрації, виконавчим органам місцевих рад, керівникам бюджетних установ:

17.1. З метою покращення ефективності використання бюджетних коштів, якості надання послуг провести заходи з оптимізації видатків та мережі бюджетних установ, скоротити чисельність працівників, обмежити надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру, домогтися збільшення власних надходжень установ.

17.2. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

17.3. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

17.4. При складанні кошторисів видатків на утримання бюджетних установ передбачити в максимально можливих обсягах асигнування за загальним та спеціальним фондами на заходи з енергозбереження.

17.5. Враховуючи обмеження фінансового ресурсу на видатки капітального характеру, не допускати непродуктивних та нераціональних витрат, запровадити практику залучення до громадських робіт з благоустрою і проведення ремонтних та інших робіт, що не потребують кваліфікованої робочої сили, громадян, зареєстрованих у державній службі зайнятості. З цією метою укласти відповідні угоди з Сокальським районним центром зайнятості.

18. Районній державній адміністрації, виконавчим органам місцевих рад спільно з державною податковою інспекцією у Сокальському районі провести інвентариацію платників податків і зборів, забезпечити повноту їх реєстрації та оподаткування і на цій основі розширити базу оподаткування податками, зборами і ресурсними платежами, що зараховуються до місцевих бюджетів.

19. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

19.1. Зменшити кількість рішень органів місцевого самоврядування про звільнення від сплати платежів до місцевих бюджетів. При цьому домогтися забезпечення спрямування вивільнених коштів на покращення фінансового стану підприємств, підвищення їх платоспроможності, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, кредиторської заборгованості перед бюджетом та державними цільовими фондами, розширення виробництва, подолання збитковості.

19.2. При формуванні місцевих бюджетів розвитку:
сконцентрувати кошти на введенні пускових комплексів, черг, об’єктів з найшвидшою капіталовіддачею і повному завершенні будівництва у 2011 році;
ввести мораторій на нове будівництво та продовження будівництва з низьким ступенем готовності, окрім пілотних проектів та проведення аварійновідновлювальних робіт.

19.3. Не допускати росту чисельності працівників місцевих рад і їх структурних підрозділів, домогтися упорядкування та оптимізації їх апаратів.

19.4. Планувати у 2011 році видатки на стимулювання працівників органів місцевих рад за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівників бюджетних установ, інших соціальних виплат і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, а також виконання дохідної частини відповідних бюджетів.

19.5. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії у бюджетній сфері.

20. Надати право голові районної державної адміністрації:

20.1. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною радою обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету на 2011 рік вносити відповідні зміни до районного бюджету, в тому числі здійснювати їх розподіл та перерозподіл між місцевими бюджетами району, після погодження з головою районної ради згідно з вимогами чинного законодавства з наступним затвердженням змін на сесії районної ради.

20.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з наступним затвердженням змін на сесії райради.

21. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками контрольноревізійного відділу у Сокальському районі та м. Червонограді і фінансового управіння Сокальської райдержадміністрації, суми незаконних видатків підлягають відшкодуванню до районного бюджету.

22. Фінансовому управлінню Сокальської райдержадміністрації:

22.1 Видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, фінансувати за відсутності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії. Кошти на інші видатки виділяти лише за наявності забезпечення реальних надходжень бюджету.

22.2. Врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам кодів класифікації, при складанні та виконанні розпису районного бюджету на 2011 рік.

23. Додатки 18 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

24. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 1 січня 2011 року.

25. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій •(С. Костюк).

Ігор ДАЦЮК,
голова районної ради.

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.